0

همکاری با دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

در زمستان ۱۳۹۹، هشتمین دوره جامع آموزش پروپوزال نویسی ژیوارآموزان برگزار شد که در این دوره انجمن علمی دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در قطب دانشگاهی خود با ژیوارآموزان همکاری داشت. روند برگزاری دوره‌های پروپوزال نویسی به این صورت بود که در هریک از قطبهای ده‌گانه یک نماینده انتخاب میشد و مسولیت نظارت بر اطلاع رسانی و برگزاری دوره بر عهده این فرد یا انجمن بود. در زمستان ۱۳۹۹، انجمن علمی دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در برگزاری این دوره در قطب مربوطه با ما همکاری داشت و بیش از ۵۰ شرکت کننده از این قطب در دوره هشتم پروپوزال نویسی حضور داشتند.

 این دوره پروپوزال نویسی ژیوارآموزان همراه با کار عملی و در بازه ی زمانی یک ماهه برگزار شد. در پایان دوره تمامی گروه ها یک پروپوزال را به صورت کامل با همراهی منتور نوشتند.

همکاری با دانشگاه علوم پزشکی یزد

همکاری با دانشگاه علوم پزشکی یزد و واحدهای مختلف کمیته تحقیقات آن از سال ۱۳۹۹ شروع شد. در اولین همکاری با این دانشگاه، آموزش مقدمات پژوهش و پروپوزال نویسی برای دانشجویان جدید الورود دانشکده پرستاری میبد در دستور کار قرار گرفت که خروجی آن ۳۵ دانشجوی مسلط به پروپوزال نویسی بود که همچنان در حال انجام پژوهش هستند و موفقیتهای زیادی را نیز تجربه کردند.

اما همکاری اصلی و رسمی تر گروه ژیوارآموزان با کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشی یزد در پاییز ۱۳۹۹ و با برگزاری بزرگترین دوره منتورشیپ پروپوزال نویسی کشور و کارگاه جانبی تربیت منتور بود. در این دوره همکاری به دوصورت اسپانسری و ارائه آموزش بود. هزینه‌های برگزاری دوره از جمله طراحی پوستر و اطلاع رسانی و جوایز شرکت کنندگان برتر و همچنین ارائه بخشی از آموزشهای این رویداد با گروه ژیوارآموزان بود. لازم به ذکر است که در این دوره خانم ندا ویسی و آقای محمد کمری که هردو از موسسین گروه ژیوارآموزان هستند تدریس داشتند و آقای محمد کمری از جانب سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یزد، جناب آقای میرحسینی به عنوان دبیر اجرایی این رویداد منصوب شدند.

این دوره در سطح پیشرفته برگزار شد و فقط کسانی پذیرفته میشدند که حداقل یک پروپوزال تصویب شده از قبل داشتند و تجربه کارپژوهشی زیادی داشتند. در دوره منتورشیپ پروپوزال نویسی بیشتر از ۸۰ نفر شرکت داشتند که از این میان به ۱۵ نفر از نفرات برتر، دوره کامل آموزش مقاله نویسی ژیوارآموزان هدیه داده شد.

دوره سرقت علمی ادبی با کمیته تحقیقات بیرجند

همکاری با ژیوارآموزان

در زمستان ۱۳۹۹، هشتمین دوره جامع آموزش پروپوزال نویسی ژیوارآموزان برگزار شد که در این دوره انجمن علمی دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در قطب دانشگاهی خود با ژیوارآموزان همکاری داشت. روند برگزاری دوره‌های پروپوزال نویسی به این صورت بود که در هریک از قطبهای ده‌گانه یک نماینده انتخاب میشد و مسولیت نظارت بر اطلاع رسانی و برگزاری دوره بر عهده این فرد یا انجمن بود. در زمستان ۱۳۹۹، انجمن علمی دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در برگزاری این دوره در قطب مربوطه با ما همکاری داشت و بیش از ۵۰ شرکت کننده از این قطب در دوره هشتم پروپوزال نویسی حضور داشتند.

همکاری با دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

اولین همکاری گروه ژیوارآموزان با کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند مربوط به تابستان ۱۴۰۰ است که برای برگزاری دوره جامع سرقت علمی ادبی در پژوهش صورت گرفت. این دوره که با تدریس جناب آقای پویان افضلی هرسینی آماده شده است در هشت درس ارائه میشود و مخاطبان آن پژوهشگران و نویسندگان فعال هستند. در اولین دوره آموزش جلوگیری از سرقت علمی ادبی در پژوهش، ۵۰ نفر از سراسر کشور و از دانشجویان و اعضای هیئت علمی شرکت کردند. همکاری با کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند همچنان ادامه دارد.

همکاری با دانشگاه علوم پزشکی میبد

 دوره توانمند سازی منتور با همکاری ژیوارآموزان و تدریس جناب آقای مهدی آقاباقری با مبحث ویژگیهای یک منتور موفق و جناب آقای محمد کمری با تدریس مبحث شخصیت شناسی برای منتورهای پژوهشی و مدیریت زمان برگزار شد.

همکاری ژیوارآموزان با ….

همکاری با دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

در زمستان ۱۳۹۹، هشتمین دوره جامع آموزش پروپوزال نویسی ژیوارآموزان برگزار شد که در این دوره انجمن علمی دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در قطب دانشگاهی خود با ژیوارآموزان همکاری داشت. روند برگزاری دوره‌های پروپوزال نویسی به این صورت بود که در هریک از قطبهای ده‌گانه یک نماینده انتخاب میشد و مسولیت نظارت بر اطلاع رسانی و برگزاری دوره بر عهده این فرد یا انجمن بود. در زمستان ۱۳۹۹، انجمن علمی دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در برگزاری این دوره در قطب مربوطه با ما همکاری داشت و بیش از ۵۰ شرکت کننده از این قطب در دوره هشتم پروپوزال نویسی حضور داشتند.

 این دوره پروپوزال نویسی ژیوارآموزان همراه با کار عملی و در بازه ی زمانی یک ماهه برگزار شد. در پایان دوره تمامی گروه ها یک پروپوزال را به صورت کامل با همراهی منتور نوشتند.

همکاری با دانشگاه علوم پزشکی یزد

همکاری با دانشگاه علوم پزشکی یزد و واحدهای مختلف کمیته تحقیقات آن از سال ۱۳۹۹ شروع شد. در اولین همکاری با این دانشگاه، آموزش مقدمات پژوهش و پروپوزال نویسی برای دانشجویان جدید الورود دانشکده پرستاری میبد در دستور کار قرار گرفت که خروجی آن ۳۵ دانشجوی مسلط به پروپوزال نویسی بود که همچنان در حال انجام پژوهش هستند و موفقیتهای زیادی را نیز تجربه کردند.

اما همکاری اصلی و رسمی تر گروه ژیوارآموزان با کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشی یزد در پاییز ۱۳۹۹ و با برگزاری بزرگترین دوره منتورشیپ پروپوزال نویسی کشور و کارگاه جانبی تربیت منتور بود. در این دوره همکاری به دوصورت اسپانسری و ارائه آموزش بود. هزینه‌های برگزاری دوره از جمله طراحی پوستر و اطلاع رسانی و جوایز شرکت کنندگان برتر و همچنین ارائه بخشی از آموزشهای این رویداد با گروه ژیوارآموزان بود. لازم به ذکر است که در این دوره خانم ندا ویسی و آقای محمد کمری که هردو از موسسین گروه ژیوارآموزان هستند تدریس داشتند و آقای محمد کمری از جانب سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یزد، جناب آقای میرحسینی به عنوان دبیر اجرایی این رویداد منصوب شدند.

این دوره در سطح پیشرفته برگزار شد و فقط کسانی پذیرفته میشدند که حداقل یک پروپوزال تصویب شده از قبل داشتند و تجربه کارپژوهشی زیادی داشتند. در دوره منتورشیپ پروپوزال نویسی بیشتر از ۸۰ نفر شرکت داشتند که از این میان به ۱۵ نفر از نفرات برتر، دوره کامل آموزش مقاله نویسی ژیوارآموزان هدیه داده شد.

دوره سرقت علمی ادبی با کمیته تحقیقات بیرجند

همکاری با ژیوارآموزان

در زمستان ۱۳۹۹، هشتمین دوره جامع آموزش پروپوزال نویسی ژیوارآموزان برگزار شد که در این دوره انجمن علمی دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در قطب دانشگاهی خود با ژیوارآموزان همکاری داشت. روند برگزاری دوره‌های پروپوزال نویسی به این صورت بود که در هریک از قطبهای ده‌گانه یک نماینده انتخاب میشد و مسولیت نظارت بر اطلاع رسانی و برگزاری دوره بر عهده این فرد یا انجمن بود. در زمستان ۱۳۹۹، انجمن علمی دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در برگزاری این دوره در قطب مربوطه با ما همکاری داشت و بیش از ۵۰ شرکت کننده از این قطب در دوره هشتم پروپوزال نویسی حضور داشتند.

همکاری با دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

اولین همکاری گروه ژیوارآموزان با کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند مربوط به تابستان ۱۴۰۰ است که برای برگزاری دوره جامع سرقت علمی ادبی در پژوهش صورت گرفت. این دوره که با تدریس جناب آقای پویان افضلی هرسینی آماده شده است در هشت درس ارائه میشود و مخاطبان آن پژوهشگران و نویسندگان فعال هستند. در اولین دوره آموزش جلوگیری از سرقت علمی ادبی در پژوهش، ۵۰ نفر از سراسر کشور و از دانشجویان و اعضای هیئت علمی شرکت کردند. همکاری با کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند همچنان ادامه دارد.

همکاری با دانشگاه علوم پزشکی میبد

 دوره توانمند سازی منتور با همکاری ژیوارآموزان و تدریس جناب آقای مهدی آقاباقری با مبحث ویژگیهای یک منتور موفق و جناب آقای محمد کمری با تدریس مبحث شخصیت شناسی برای منتورهای پژوهشی و مدیریت زمان برگزار شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است