0

پل های ارتباطی

فاطمه عامری

کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت از دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد


 

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است