0

پردازش لباس و شال گردن

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است