0

مقدمات ترسیم شطرنج و انتقال خطوط مدل

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است