0

طراحی و پردازش بینی و گوش

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است