0

همکاری ژیوارآموزان با ….

همکاری با ژیوارآموزان

دوره منتورشیپ پروپوزال نویسی با کمیته تحقیقات یزد

🔵 این دوره توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یزد_واحد میبد با همکاری گروه ژیوارآموزان از ۵ آذر الی ۵ دی ماه به صورت عملی برگزار شد 🔵درنهایت شرکت کنندگان یک پروپوزال آماده تصویب داشتند. تبلیغات دوره در مفدای کل و مفدای یزد انجام شد.

هشتمین دوره پروپوزال نویسی با انجمن علمی دندانپزشکی یاسوج

این دوره پروپوزال نویسی ژیوارآموزان همراه با کار عملی و در بازه ی زمانی یک ماهه برگزار شد. در پایان دوره تمامی گروه ها یک پروپوزال را به صورت کامل با همراهی منتور نوشتند.

همکاری با ژیوارآموزان

دوره سرقت علمی ادبی با کمیته تحقیقات بیرجند

اولین دوره سرقت علمی و ادبی به دو صورت همراه با کار عملی و بدون کار عملی برگزار شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است