0

همکاری با دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

اولین همکاری گروه ژیوارآموزان با کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند مربوط به تابستان ۱۴۰۰ است که برای برگزاری دوره جامع سرقت علمی ادبی در پژوهش صورت گرفت. این دوره که با تدریس جناب آقای پویان افضلی هرسینی آماده شده است در هشت درس ارائه میشود و مخاطبان آن پژوهشگران و نویسندگان فعال هستند. در اولین دوره آموزش جلوگیری از سرقت علمی ادبی در پژوهش، ۵۰ نفر از سراسر کشور و از دانشجویان و اعضای هیئت علمی شرکت کردند. همکاری با کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند همچنان ادامه دارد.

 

شرکت در کاملترین دوره آموزش جلوگیری از سرقت علمی ادبی در پژوهش

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است