0

نرم افزار اندنوت

هر آنچه ژیوار آموزان در مورد اندنوت برای شما دارد

Developer activity-amico

اطاع رسانی دوره

گاهی اوقات زمانیکه منابع مختلف را از سیستم خود یا از طریق پایگاه های اطلاعاتی به کتابخانه اندنوت خود اضافه میکنیم، امکان تکراری بودن منابع وجود دارد و برای اینکه در تعداد رفرنس ها دچار مشکل نشویم و بتوانیم به کتابخانه ی خود نظم دهیم بهتر است فایل های تکراری از کتابخانه حذف شود.

برای اینکه به صورت اصولی و خیلی سریع بتوانید فایلهای تکراری را پیدا کنید مطابق عکس های زیر عمل کنید.

این محیط کتابخانه اندنوت شماست.

دوره های مرتبط

آموزش رفرنس دهی با اندنوت

آموزش نرم افزار رفرنس نویسی اندنوت

زمان برگزاری دوره

روز
ساعت
دقیقه

آموزش های مرتبط

اندنوت

نرم افزار اندنوت

هر آنچه ژیوار آموزان در مورد اندنوت برای شما دارد

Developer activity-amico

اطاع رسانی دوره

گاهی اوقات زمانیکه منابع مختلف را از سیستم خود یا از طریق پایگاه های اطلاعاتی به کتابخانه اندنوت خود اضافه میکنیم، امکان تکراری بودن منابع وجود دارد و برای اینکه در تعداد رفرنس ها دچار مشکل نشویم و بتوانیم به کتابخانه ی خود نظم دهیم بهتر است فایل های تکراری از کتابخانه حذف شود.

برای اینکه به صورت اصولی و خیلی سریع بتوانید فایلهای تکراری را پیدا کنید مطابق عکس های زیر عمل کنید.

این محیط کتابخانه اندنوت شماست.

دوره های مرتبط

آموزش رفرنس دهی با اندنوت

آموزش نرم افزار رفرنس نویسی اندنوت

زمان برگزاری دوره

روز
ساعت
دقیقه

آموزش های مرتبط

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است